Citaten van Maharishi Mahesh Yogi

Citaten in het Nederlands (voor de citaten in het Engels scroll naar beneden):

 1. “Nu is de tijd rijp om de deur van totale kennis te openen en zo ieder mens een koninklijk leven te bieden, waarin de totale natuurwet alle denken en handelen zal gidsen. ” – Maharishi, 23 August 2006,  MERU, Holland
 2. “Liefde is het beste wapen dat er is, want zij opent de harten  zonder deze pijn te doen!”
 3. “Mijn hele leven lang heb ik de ervaring gehad dat diegene die mijn woorden gehoord en opgevolgd hebben op de dag van vandaag een beter leven hebben gekregen. En zij zullen het nog beter krijgen in de rest van hun leven. Wij hebben geen enkele andere interesse dan dat wij graag willen dat de mensen meer gezondheid, geluk en welvaart gaan ervaren. Ik wil graag zien dat elk land geheel onafhankelijk in volle bloei functioneert.”  – Maharishi, 17 mei 2007, MERU, Holland
 4. “Lijden gaat tot het verleden behoren. Moeilijkheden, lijden, ziekte, verdriet, mislukkingen – alles gaat tot het verleden van de mensheid behoren. Het leven gaat vol van geluk worden, vol van geluk, geluk, geluk.” -Maharishi, 24 januari 2007, MERU, Holland
 5. “De preventie van problemen hoeft niets te kosten. Wat nodig is, is dat de mens zich terug trekt van de uiterlijke wereld in het diepste van zijn bewustzijn en daar het verenigd veld van alle natuurwetten zich eigen maakt waardoor de waarde van oneindige orde van binnen naar buiten gebracht wordt.”  Maharishi.
 6. “Kennis is gestructureerd in bewustzijn”   Maharishi
 7. “Niets in het leven moet serieus genomen worden behalve de vreugde van het leven.”  Maharishi
 8. “De wereld gaat een prachtige mozaïek worden van verschillen. Verschillen zullen niet verdwijnen, maar eenheid zal leven ademen door al de verschillen heen.”
 9. “Als we blij en vol goedheid en liefde zijn voor de hele wereld, dan ontvangen we de liefde van alle kanten. Liefde opent alle deuren, hoe dicht ze ook mogen zitten, hoe vastgeroest ze ook mogen zijn doordat ze lang niet meer geopend zijn.”
 10. “Een regering is slechts een onschuldige spiegel van nationaal bewustzijn. De mate van succes van elke  regering hangt af van de mate van ordelijke  samenhang in het nationale bewustzijn.”
 11. “GENIETEN!
  Aan de oppervlakte is er de vreugde van een druppel water. In de diepte is er de vreugde van de oceaan aan water.
  Zo tref je in het diepst van iemands innerlijk  de oceaan van geluk aan, de oceaan van wijsheid,  de oceaan van creativiteit,   de oceaan van vrede!
  Maharishi 1960

Citaten in het Engels:

 

 1. ” Now is the time to open the door of Total Knowledge and give everyone in the world that royal ruler ship of life, where total Natural Law will be the guiding light of all thought and action. “- Maharishi, 23 August 2006,  MERU, Holland
 2. “Love is the greatest weapon of all, for it pierces the heart without wounding it
 3. “All lifelong I have had the experience that those who heard and followed my words are better off today. They will be better off for the whole of their life. We have no other interest except that we want to see the people healthy, happy, and prosperous. I want to see every nation invincible.  – Maharishi, 17 May 2007, MERU, Holland
 4. “Suffering is going to be a thing of the past. Difficulties, suffering, sicknesses, sorrows, failures-all are going to be the past history of mankind. Life is going to be bliss, bliss, bliss.” Maharishi, 24 January 2007, MERU, Holland
 5. “Prevention of problems does not need money. It needs withdrawal from the outside and exploration in the inner Unified Field, bringing the value of infinite order from inside to outside.” Maharishi, 29 December 2004, MERU, Holland
 6. “Knowledge is structured in consciousness” Maharishi
 7. “Nothing in life has to be taken seriously except the joy of life” Maharishi
 8. “The world is going to be a beautiful mosaic of differences. Differences will not be eliminated, but unity will breathe life through all the differences.” Maharishi
 9. “A government is just an innocent mirror of national consciousness. The degree of success of any government depends upon the degree of coherence in national consciousness.”
 10. “ENJOY:
  Outside is the joy of the drop of water. Inside is the joy of the ocean of water.
  In the inner core of one’s personality is that ocean of happiness, ocean of wisdom, ocean of creativity, ocean of peace.
  Maharishi  1960